TILSYNSFØRENDE PÅ PRIVAT- OG FRISKOLER

Motivation

Min motivation til at være tilsynsførende ved privat- og friskoler er den samme, som ved mine øvrige ydelser inden for skoleverdenen. Jeg ønsker at bidrage til en endnu bedre undervisning og trivsel for skolens elever.

 

Certificering

Jeg blev certificeret som tilsynsførende i februar 2013 og deltager i de løbende gencertificeringer..

 

Aflønning

Efter ministeriets retningslinjer + kørsel efter statens takster.

 

Mine nuværende kunder

Rudolf Steinerskolen i Aarhus, Struer Friskole, Rudolf Steinerskolen i Odense.

Ministeriets krav til tilsynet

 

Tilsynet skal omhandle:

 • Om skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 • Elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk – og historie, hvis skolen ikke afholder afgangsprøve i faget (§8a, stk.5 og §9a, stk 1).
 • Om undervisningssproget er dansk, herunder hvilke kompetencer i dansk den enkelte lærer skal besidde for at kunne anses for at leve op til kravet.
 • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Dette indebærer bl.a. at følgende inddrages:

 • Skolens mål set i forhold til kravene herfor i folkeskolen samt sammenhængen mellem skolens evt. årsplaner, mål, del- og slutmål og skolens planer for undervisningen (undervisningsplaner).
 • Organiseringen af undervisningen, rammerne herfor samt arbejdsformerne. Jf. skolernes undervisningsfrihed.
 • Inddragelse af relevante elementer for fagene i undervisningen
 • Differentiering af undervisningen
 • Skolens sikring af elevernes mulighed for alsidig personlig udvikling

 

 

Tilsynsførende skal i øvrigt:

 • Aflægge mindst eet besøg på skolen om året afhængigt af skolens størrelse.
 • Overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse – mindst en hel skoledag.
 • Overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i.
 • Drøfte skolens planer for undervisningen med skoleleder og lærere.
 • Vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
 • Afgive en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse.

 

Bemærkninger

Ovenstående skal nødvendigvis ikke opnås på ét år.

Interesseret?

 

Hvis du er interesseret i at bruge mig som tilsynsførende, så kontakt mig. Jeg tager gerne et uforpligtende møde.

Top